شماره 27 از ماهنامه علمی - تخصصی ایكد در چهار فصل منتشر شده است. فصل اول به ارائه مقالات علمی و تخصصی شاملاستفاده از هولوگرام در GS1 و همچنین قواعد مربوط به شماره جهانی قلم تجاری GTIN پرداخته شده است. فصل دوم شامل مقالات تخصصی حوزه زنجیره تامین و چگونگی استفاده از استانداردهای GS1 در آن میباشد. فصل سوم گزارشی تخصصی در حوزه نقش استانداردهای GS1 در تجارت مرزی و فرامرزی پرداخته شده است. و نهایتا فصلچهارم ارائه آخرین اخبار و رویدادهای صورت گرفته در GS1 ایران است.امید است انتشار ماهیانه این مجله نقطه عطفی در بهبود و شفا فسازی زنجیر ههای تامین تجاری، صنعتی و اقتصادی كشورمان باشد. سردبیر