برای دانلود مجله روی بنر کلیک کنید

مجله علمی – تخصصی ايكد مرداد 95 منتشر شد:


در راستای انتشار ماهیانه مجله علمی- تخصصی ایكد شماره دوازدهم این نشریه نیز در پنج فصل اصلی منتشر شد فصل اول ارائه مقاله علمی و تخصصی تحت عنوان آشنایی با صنعت پنجم مد نظر GS1 می باشد، فصل دوم به ارائه ترجمه مقاله تخصصی در حوزه استفاده از خدمات GS1 در صنعت لجستیك پرداخته است. سپس در ادامه گزارشات ارائه شده در شماره های پیشین نشریه در این شماره و در فصل سوم در قالب 2 گزارش ارائه شده است، ابتدا بخش دوم خدمات GS1 در بخش های مختلف و پس از آن برنامه راهبردی پوشاك ایران و استفاده از خدمات GS1 آورده شده است. فصل چهارم دوره آموزشی و همچنین ارائه دستور العمل اجرایی به كارگیری استانداردهای GS1 و نهایتا در فصل پنجم ادامه سخنرانی های ارائه شده در نشست جهانی GS1 آورده شده است. امید است با انتشار این ماهنامه گام موثری در دانش بنیان نمودن زنجیره ارزش كالا و خدمات و تسهیل و توسعه فرایندهای تجاری و اقتصادی برداشته شود.