جهت دانلود مجله روی بنر کلیک نماييد

مجله علمی – تخصصی ايكد مهر 95 منتشر شد:


پيرو انتشار ماهيانه ماهنامه علمي – تخصصي ايكد اين شماره از ماهنامه در 6 فصل اصلي منتشر شده است. پس از يكساله شدن ماهنامه ايكد از اين ماه مقرر است فصل آخر ماهنامه به آخرين اخبار حاصل از رويدادها، پروژه‏ها و نوآوري‏هاي GS1‌ ايران تخصيص يابد. در اين شماره از ماهنامه فصل اول مقالات تخصصي در حوزه زنجيره تامين آورده شده است. فصل دوم به ارائه مقالات علمي در حوزه كاربرد استانداردهاي GS1 در حوزه بهداشت و درمان پرداخته است. فصل سوم گزارشي تخصصي در خصوص آخرين مفاهيم روز دنيا است، سپس در فصل چهارم استفاده از استانداردهاي GS1 براي مديريت اسناد ارائه شده است. فصل پنجم مقاله انگليسي EDI در حوزه بهداشت و درمان آورده شده است و نهايتا در فصل آخر اخبار GS1 ايران ارائه شده است. اميد است انتشار ماهنامه گام موثري در حركت به سوي دانش بنيان نمودن و رسيدن به اهداف رشد و توسعه جهاني باشد.