پيرو انتشار ماهيانه مجله علمي – تخصصي ايكد شماره 25 اين ماهنامه در شهريور ماه سالجاري منتشر شد. اين شماره شامل 3 فصل اصلي مي‏باشد. فصل اول به ارائه مقالات علمي و تخصصي در 2 حوزه آشنايي با شبكه همزمان‏سازي داده‏ها و بررسي تاثير صنعتي تركيب مديريت موجودي و مسيريابي در زنجيره تامين پرداخته است. در فصل دوم  به ارائه گزارشات تخصصي در حوزه كاربردها و استانداردهاي GS1 پرداخته شده است.  و نهايتا فصل سوم مطالعه موردي رديابي زنجيره تامين پوشاك با استفاده از استاندارهاي GS1  را مورد بررسي و مطالعه قرار داده است. اميد است انتشار ماهيانه اين مجله علمي – تخصصي گامي موثر در راستاي دانش بنيان نمودن فعاليت‏هاي حوزه صنعت، معدن و تجارت كشور باشد. سردبير