در اين شماره از ماهنامه فصل اول به ارائه مقالات تخصصي استفاده از استانداردهاي جهاني GS1 پرداخته است و به صورت خاص كاربرد استانداردها در حوزه تكنولوژي‏هاي جديد IOT‌ و همچنين زنجيره تامين بهداشت و درمان مورد بررسي قرار داده است. فصل دوم به ارائه گزارشات تخصصي و مطالعات موردي استفاده از استانداردهاي بين‏المللي پرداخته است و نهايتا در فصل سوم آخرين اخبار GS1  به رهنمودهاي رييس موسسه مطالعات در خصوص لزوم جذب، توسعه و نگهداري SP‌ها توسط GS1 ايران پرداخته است. اميد است انتشار اين ماهنامه گامي موثر به سوي دانش بنيان نمودن فعاليت‏هاي حوزه اقتصادي، تجاري و صنعتي كشور باشد.