جهت دانلود مجله روی بنر کلیک نماييد

مجله علمی – تخصصی ايكد بهمن 95 منتشر شد:


پیرو انتشار ماهیانه مجله علمی - تخصصی ایکد این شماره از ماهنامه نیز با ارائه مقالات و گزارشات تخصصی در 3 فصل اصلی منتشر شد. فصل اول به ارائه مقاله علمی و تخصصی استفاده از استانداردهای GS1 به منظور بهبود، ایمنی و بهره وری و به صورت خاص در صنعت راه آهن پرداخته است. فصل دوم ، گزارشات علمی - تخصصی با مفاهیم جدیدی از قبیل شهر هوشمند و بیمارستان هوشمند با استفاده از استانداردهای GS1 و آشنایی با Imaging Service در GS1 و نهایتا گزارشی تخصصی در خصوص کدینگ سازمانی م یباشد. فصل سوم، به ترجمه مقاله تخصصی در خصوص بارکدخوان ها پرداخته است. امید است انتشار ماهیانه این مجله نقطه عطفی در جهت هر چه دانش بنیان نمودن چرخه فعالیت های اقتصادی کشور باشد.