ضمن تبریك نوروز باستانی و سال نوی ایرانی به شما همراهان همیشگی، سالی پر از نیكویی، سلامتی، شادكامی و عاقبت بخیری برایتان آرزومندیم. اهمیت آن، این شماره از مجله علمی-تخصصی ایکد به ارائه راه حل های کاربردی GS1 در زمینه حمل و نقل و لجستیک اختصاص پیدا کرده است. از اینكه همچون گذشته همراه و یاریگر ما هستید سپاسگزاریم. در جهان امروز، نبض توسعه اقتصادی و پویایی افراد در زندگی شهری و روستایی در دستان ارزشمند فعالان عرصه حمل و نقل عمومی می تپد و قطعاً تمامی خدمتگزاران این عرصه به خوبی آگاه هستند که مسیر توسعه و پیشرفت، همواره با فراز و فرودهایی همراه است؛ حمل ونقل به عنوان یکی از پایه های اقتصاد در جامعه امروز مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفته است و به دلیل اهمیت آن، این شماره از مجله علمی-تخصصی ایکد به ارائه راه حل های کاربردی GS1 در زمینه حمل و نقل و لجستیک اختصاص پیدا کرده است. از اینكه همچون گذشته همراه و یاریگر ما هستید سپاسگزاریم.