اعضاي هيئت تحريريه

مدیر مسئول
مهندس بهزاد عمرانی
مدیر عامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
پست الکترونیکی: b.emrani[at]gs1ir.org
سر دبیر
مهندس شادی اویار حسین
مدیر واحد PMOمرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
پست الکترونیکی: oyarhossein.sh[at]gs1ir.org
مدیر وب سایت
مهندس لادن صادقی
کارشناس واحد PMOمرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
پست الکترونیکی: sadeghi.l[at]gs1ir.org
مدیر فنی وب سایت
مهندس سعید محمد ابراهیم
کارشناس واحد ITمرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
پست الکترونیکی:
هیئت تحریریه
مهندس مهدی براتی
کارشناس واحد PMOمرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
پست الکترونیکی: barati.m[at]gs1ir.org
مهندس مصطفی حسینی
کارشناس واحد PMOمرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
پست الکترونیکی: hoseini.m[at]gs1ir.org
مهندس فاطمه شعبان نژاد
کارشناس واحد PMOمرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
پست الکترونیکی: shabannejad.f[at]gs1ir.org
مهندس داریوش نقیبی
کارشناس واحد اطلاعات پایه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
پست الکترونیکی:
مهندس محمد مهدی صالح دوست
کارشناس واحد طرح و توسعه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
پست الکترونیکی: salehdoost.m[at]gs1ir.org
دکتر علی عباسی
کارشناس واحد طرح و توسعه اطلاعات پایه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
پست الکترونیکی:
مهندس سید آمنه عالم بین
کارشناس واحد اطلاعات پایه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
پست الکترونیکی: alambin_a[at]gs1ir.org
مهندس یاسمن یزدیان
کارشناس واحد PMOمرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
پست الکترونیکی: yazdian.y[at]gs1ir.org
مهندس مهران لامعی
کارشناس واحد طرح و توسعه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
پست الکترونیکی: lamei[at]gs1ir.org