شماره جاري

مجله علمي – تخصصي ايكد خرداد ماه 1397

فصل اول:  مقالات علمي و تخصصي

  1. کاربرد GS1 در تجارت الکترونیک
  2. بررسی تاثیرجو فروشگاه و ارزش ادراک شده بر نیت رفتاری مشتریان با نقش میانجی رضایت مشتریان و تاثیر GS1
  3. کاربرد RFID در شهر الکترونیکی

فصل دوم :گزارشات کاربردی

  1. چالشهای حمل و نقل و لجستیک و قابلیتهای ردیابی GS1
  2. اهمیت ردیابی در صنایع مواد غذایی
  3. مختصری پیرامون شرکت SAP و نرم افزار ERP

فصل سوم :ترجمه مقالات و اسناد علمی

  1. آشنایی با کد سریال محموله یا بسته ارسالی SSCC
  2. پیاد هسازی قلم تجاری GDSN 3.X