مجله علمی – تخصصی ایکد تیر ۹۶ منتشر شد

در این شماره از ماهنامه فصل اول به ارائه مقالات تخصصی استفاده از استانداردهای جهانی GS1 پرداخته است و به صورت خاص کاربرد استانداردها در حوزه تکنولوژی‏های جدید IOT‌ و همچنین زنجیره تامین بهداشت و درمان مورد بررسی قرار داده است.

فصل دوم به ارائه گزارشات تخصصی و مطالعات موردی استفاده از استانداردهای بین‏المللی پرداخته است و نهایتا در فصل سوم آخرین اخبار GS1  به رهنمودهای رییس موسسه مطالعات در خصوص لزوم جذب، توسعه و نگهداری SP‌ها توسط GS1 ایران پرداخته است.

امید است انتشار این ماهنامه گامی موثر به سوی دانش بنیان نمودن فعالیت‏های حوزه اقتصادی، تجاری و صنعتی کشور باشد.